Srovės pertraukikliai OEZ MINIA AFDD

OEZ-Minia-Sroves-pertraukikliai-AFDD

Kas įvyko? Remiantis tiesioginių gaisro liudininkų liudijimais ir po to atlikto tyrimo duomenimis, labai tikėtina, kad įvykių seka buvo tokia. Rąstinis sandėlis yra 20 metų senumo pastatas, kuriame graužikai nėra retenybė. Vienoje pastato dalyje jie galėjo lengvai patekti prie instaliacijos.

Nuolat pažeidžiami kabeliai tapo plonesni, dėl to pažeidimo vietoje padidėjo srovės tankis. Tai padidino pažeistos kabelio dalies temperatūrą, izoliacija aplink pažeistą vietą pradėjo anglėti ir ėmė rastis elektros lankai. Faktiškai susidarė gaisrui idealios sąlygos – pakankama temperatūra ir suanglėjęs plastikas, kuris galėjo maitinti liepsną. Taigi sandėlis užsidegė. Temperatūros davikliai ir gaisro gesinimo sistema nuo gaisro apsaugoti negalėjo.

Pirminis automatinis jungiklis ir saugiklis išsijungti negalėjo, nes jie nereaguoja į tokio tipo gedimą. Kadangi nebuvo nei trumpojo jungimo, nei perkrovos, grandine tekanti srovė, dėl kurios galėtų suveikti automatinis jungiklis ar saugiklis, išliko standartinių darbinių ribų. Į dalyje maitinimo kabelio padidėjusį srovės tankį (ir tada dėl elektros lanko atsiradusį nuotėkį) nei automatinis jungiklis, nei saugiklis sureaguoti negali. Jie tam nepritaikyti. Realiai jokios apsaugos nebuvo. Iki šiol! Dabar jau yra sprendimas.

Šis naujas sprendimas – tai nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo įtaisas AFDD. Priešingai nei automatiniai jungikliai, saugikliai ar srovės nuotėkio relės, srovės pertraukikliai AFDD gali aptikti ir išjungti tokias sroves ir taip apsaugoti nuo gaisro! AFDD panaikina iki šiol instaliacijoje buvusią saugos spragą. Jeigu būtų buvęs sumontuotas AFDD, aprašytas įvykis nebūtų įvykęs arba jo tikimybė būtų labai sumažėjusi.

Aprašytas įvykis įmonėje „TRXe a. s.“ yra išgalvotas, siekiant paprastai pademonstruoti tokios trikties priežastį ir pasekmes. Tačiau minėta triktis ar panašūs kabelių pažeidimo mechanizmai yra visiškai realūs.

Kaip veikia srovės pertraukikliai AFDD?

AFDD (arc fault detection device – nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo įtaisas) yra įtaisas, kurio paskirtis – aptikus nuotėkį dėl elektros lanko, sušvelninti jo poveikį atjungiant elektros grandinę. Nuotėkis dėl elektros lanko yra atsitiktinai tarp laidininkų susidaręs lankas – nestipri elektros iškrova per izoliaciją, paprastai lydima laidininko (elektrodo) medžiagos garavimo. Dėl šio reiškinio gali užsiliepsnoti laidininko izoliacija ir po to pastate kilti gaisras. AFDD padeda išvengti tokio reiškinio. Nuotėkio dėl elektros lanko (ir galimo instaliacijos užsiliepsnojimo) priežasčių pavyzdžiai pateikti 1 lentelėje.

table1-en.jpg

 1. Pažeidus laidininkus, iš esmės gali susidaryti 3 tipų nuotėkis dėl elektros lanko. Nuoseklusis nuotėkis dėl elektros lanko (L) dažniausiai susidaro nutrūkus laidininkui ar pablogėjus nuosekliai prijungto kontakto apkrovai. Tokiais atvejais srovė yra mažesnė už darbinę srovę ir automatiniai jungikliai bei srovės nuotėkio relės aptikti trikties ir atjungti grandinės negali. O nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo įtaisai aptinka nuotėkius dėl elektros lanko ir grandinę atjungia anksčiau, nei energija nuotėkio vietoje pasiekia vertes, dėl kurių gali kilti gaisras. Tokio tipo nuotėkį atitinka šio straipsnio pradžioje aprašytas atvejis.
 2. Lygiagretusis nuotėkis dėl elektros lanko (L-N) atsiranda, kai elektros lankas susidaro dėl pažeistos izoliacijos ir dėl to gali susijungti du laidininkai. Srovės dydį apibrėžia grandinės bendroji varža. Grandinė atjungiama priklausomai nuo ją saugančio įtaiso (pvz., automatinio jungiklio) vardinės srovės. Jeigu grandinės bendroji varža per didelė ir apsauginio įtaiso atjungimo srovė nepasiekiama, grandinė gali būti neatjungta. AFDD grandinę atjungs, jeigu nuotėkio srovė dėl elektros lanko viršys 2,5 A, ir taip užtikrins patikimą apsaugą.
 3. Lygiagretieji nuotėkiai dėl elektros lanko (L-PE). Elektros nuotėkį dėl elektros lanko tarp fazinio ir įžeminimo (PE) laidininkų patikimai išjungia srovės nuotėkio relės. Srovės nuotėkio relės, kurių IΔn 300 mA, apsaugą nuo gaisro teikia daugybę metų. AFDD taip pat aptinka šio tipo nuotėkį dėl elektros lanko ir taip užtikrina apsaugą tokiose vietose, kur nėra sumontuotų nuotėkio srovės relių. Tam tikrais atvejais apsaugos nuo viršsrovio įtaisai (automatinis jungiklis, saugiklis) nesuteikia jokios apsaugos, nes grandinės, kurioje įvyksta triktis, bendroji varža yra per didelė.
 4. Apžvalga pateikta 2 lentelėje. Turėkite omenyje, kad  lygiagrečiojo nuotėkio atveju AFDD nepakeičia automatinių jungiklių ar srovės nuotėkio relių apsauginių funkcijų, bet jas papildo!

Standartai

Standartizacijos institucijos atkreipė dėmesį į AFDD privalumus, ypač išryškėjančius didesnio gaisro pavojaus aplinkoje, kur ugnis gali lengvai plisti ir kur kyla didesnis pavojus žmonėms ir vertingoms prekėms. Pagal tarptautinį standartą IEC 60364-4-42:2010+A1:2014 ir Europos standartą HD 60364-4-42:2011+A1:2015 labai rekomenduojama tokiose zonose naudoti nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo įtaisus ir jie laikomi moderniais įtaisais.

Vokietija šalies standarte DIN VDE 0100-420:2016-02+ A1 priede nurodo, kad nuo 2017-12-18 srovės pertraukiklių AFDD naudojimas yra privalomas. Slovakija savo standarto STN 33 2000-4-42/A1 (identiško IEC 60364-42:2010/A1:2014), paskelbto 2015 m. gruodį, 421.7 punkte šalies pastaboje nurodo, kad (citata): „Nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo įtaisų (AFDD) naudojimas Slovakijos Respublikoje šio standarto taikymo srityse, praėjus trejų metų pereinamajam laikotarpiui nuo šio standarto išleidimo datos, bus privalomas…“.

Turint omenyje naudą, AFDD taps privalomas vis daugiau šalių ir ši apsauga bus minima vis daugiau standartų.

OEZ gaminiai – nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo įtaisai

Ankstesnėse dalyse buvo kalbama apie apsaugos nuo nuotėkio dėl elektros lanko apsaugos įtaisą, jo pagrindinį privalumą, t. y. apsaugą nuo gaisro, ir apie tai, kad jis užpildė apsaugos įtaisų – automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių ir saugiklių – funkcinę tuštumą ir instaliacijos saugai suteikė aukštesnį lygį. Tačiau kokį konkretų OEZ serijos įtaisą naudoti? Ir kokie kiti jo privalumai, neskaitant aprašytojo pagrindinio?

Modulinė konstrukcija

OEZ srovės pertraukiklį AFDD pateikia kaip komplektą. Pagal OEZ sprendimą naudotojas apsaugos nuo nuotėkio dėl elektros lanko įtaisą surenka. Tai lengva. AFDD galite surinkti iš šių elementų:

 • nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo bloko (AFD bloko) ir
 • automatinio jungiklio LTS/LTK (MCB) arba srovės nuotėkio relės su apsauginiu jungikliu OLE/OLI (RCBO).

Surenkant užtikrinamas mechaninis ir elektrinis abiejų dalių sujungimas. Nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo bloką sujungę su automatiniu jungikliu arba srovės nuotėkio rele su apsauginiu jungikliu, sukursite funkcinį bloką – AFDD. 1 pav. tai paaiškina geriau nei keli sakiniai.

03-obloukova-ochrana-afdd.jpg

1 pav. AFDD surinkimas. 16 A nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo blokas ARC ir 16 A automatinis jungiklis LTS,  B charakteristika. Nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo bloko ARC In dažniausiai būna 16 A ir 40 A. ARC šonuose yra iš pagrindo kyšantys kodavimo kaiščiai, skirti išjungti, pavyzdžiui, 32 A automatinio jungiklio instaliacijai su prijungtu 16 A ARC.

Tai leidžia sukurti šimtus AFDD variantų (besiskiriančių vardine ar liekamąja srove, charakteristikomis ir kt.) naudojant minimalias inventoriaus atsargas. Surinkęs įtaisą su srovės nuotėkio rele su apsauginiu jungikliu OLI/OLE, klientas gauna visapusišką apsaugą – nuo gaisro, viršsrovio ir liekamųjų srovių.

Didelis atsparumas atsitiktiniam išjungimui

AFDD turi ne tik užtikrinti patikimą apsaugą nuo gaisro, kurį sukelia elektra, bet ir reaguoti tik tada, kai tikrai kyla triktis. OEZ AFDD turi patikimai atskirti trikčių elektros lanką, dėl kurio išjungti reikia, pasiekus tam tikras ribas, ir darbinį elektros lanką (ar srovės vertes) elektrinėje apkrovoje, kai išjungti negalima. AFDD turi nesuveikti, kai šie signalai atsiranda eksploatacijos metu ar atsiradus nuotėkiui dėl elektros lanko šalia esančioje grandinėje:

 • jungiklio kibirkščiavimas įjungiant šviesą; variklių su šepetėliais kibirkščiavimas; senesnių relių kontaktai;
 • aukšto dažnio (AD) triukšmas – tai apšvietimo reguliatorių keliamas triukšmas, kompiuterių LAN plokščių į žemos įtampos lizdus (maitinimo liniją) perduodamas triukšmas ir t. t.

Patikimo veikimo bandymas

OEZ srovės pertraukikliai AFDD turi automatinio patikrinimo funkciją, kuri įsijungia kas 15 valandų ir patikrina grandines bei aptikimo algoritmą. Nuotėkio dėl elektros lanko aptikimo bloką taip pat galima patikrinti rankiniu būdu, paspaudžiant priekiniame įtaiso skydelyje esantį tikrinimo mygtuką (2 pav.).

table2-en.jpg

Aiški informacija apie išjungimo priežastis

Paprastą ir aiškią informaciją pateikia įtaiso priekiniame skydelyje esantis šviesos diodo pavidalo būsenos indikatorius (kuris taip pat atlieka tikrinimo mygtuko funkciją).

picture-2-en.jpg

Apkrovų apsauga nuo viršįtampio

OEZ srovės pertraukikliai AFDD turi apsauginį jungiklį, kuris, ilgiau užtrukus didesniam kaip 275 V viršįtampiui, atjungia grandinę. Tai apsaugo nuo gedimo prie instaliacijos prijungtus prietaisus (TV, AK ir pan.).

Lengva priežiūra

OEZ AFDD atitinka EN 62606. Todėl AFDD gali patikrinti nespecialistas ir jam nereikia priežiūros.

Priedai

Prie automatinių jungiklių LTS/LTK ir srovės nuotėkio relių su apsauginiu jungikliu OLI/OLE jungiami priedai:

 • pagalbiniai ir signaliniai jungikliai PS-LT/SS-LT;
 • nepriklausomi atjungikliai ir minimaliosios įtampos atjungikliai SV-LT/SS-LT;
 • fiksavimo įdėklai OD-LT.

Kur ir kaip naudoti AFDD?

Nepamirškime svarbaus dalyko – kaip ir kur naudoti AFDD. Srovės pertraukikliai AFDD sumontuojami grandinės, kurią norima apsaugoti, pradžioje. Jeigu įmanoma, kiekvienam lizdui naudokite po vieną AFDD. Tada naudotojas galės pasinaudoti šiais privalumais:

 • iki minimumo sumažės apkrovų ir laidų nepageidautinų atjungimų skaičius;
 • bus lengviau nustatyti trikties vietą;
 • dėl mažesnio trikdžių persidengimo sumažės nepageidautinų išjungimų.

Patariame pirmiausia apsaugoti su AFDD visus elektros lizdus ir apšvietimo instaliaciją. Gyvenamuosiuose namuose (privačiuose namuose, slaugos namuose) tai visų pirma miegamųjų, svetainių instaliacijos ir instaliacijos, pasižyminčios didelėmis srovės sąnaudomis – indaplovių, džiovyklių, skalbyklių maitinimo grandinės. Kitos sritys ir pastatai išvardyti 3 lentelėje.